“എനിക്ക്

അടർത്തി എന്നെ നടന്നു വീണ്ടും

അടർന്നുവീണ മണ്ണിലേയ്ക്ക്…….

ക്ഷണികം ഈ മാത്രയും

കടന്നു പോകവെ

ഹൃദയത്തിൽ നീയെന്ന

മിഥ്യയെ ഒളിപ്പിച്ച്

കണ്ണിനുമുമ്പിലെ സത്യം

വായിച്ചെടുക്കാൻ

ശ്രമിച്ചത് വിഫലം ….